Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hartelijk dank voor uw interesse in onze producten.

Op al onze webshoptrancacties zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing :


Toepassing:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van CP Sports.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

Indien er door de koper (hierna te noemen: Klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen CP Sports) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

Door het gebruik van de internetsite van CP Sports en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.


Aanbiedingen :

Alle aanbiedingen van CP Sports zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

CP Sports heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling via de internetsite van CP Sports is verstuurd c.q. gedaan.

Klant en CP Sports komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van CP Sports gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Prijzen :

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden.

CP Sports kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Betaling :

Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling d.m.v. Ideal of vooruitbetaling op ons bankrekeningnummer. Betalingen dienen ten allen tijde door Ideal of CP Sports goedgekeurd te zijn alvorens CP Sports tot uitleveren overgaat.

Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die CP Sports als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

In geval van niet-tijdige betaling is CP Sports bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichting volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en de kosten daaronder inbegrepen.


Aflevering / Levertijd :

CP Sports streeft ernaar om binnen 48 na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te leveren. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. CP Sports is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

CP Sports zorgt voor verzekerde bezorging per TNT Pakketpost. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. Trackingnummer wordt via email aan u verzonden.

CP Sports is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door CP Sports gedragen.

De verzendkosten worden per bestelling berekend en is terug te vinden in het betaaloverzicht.


Ruilen en herroepingsrecht :

Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na verzending van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.

Indien de Klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt CP Sports zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending van het door de Klant aan CP Sports betaalde bedrag. Indien de gehele besteling retour gezonden wordt, worden de kosten van verzending door CP Sports van de creditnota afgetrokken.

Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:

Goederen beschadigd zijn door de klant.
De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.
De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. CP Sports gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert.

Waar nodig dient de verzending verzekerd verstuurd te worden. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van € 6,20 verzendkosten.

Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.

Bij ruiling zal CP Sports eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen.

Artikelen met kortingen hoger dan 50% kunnen niet worden geruild dan wel teruggenomen worden.


Overmacht :

In geval van overmacht is CP Sports niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Voorraad :

De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt klant door CP Sports z.s.m. op de hoogte gebracht. De Klant heeft recht om de bestelling kosteloos te annuleren. CP Sports zal binnen 10 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.


Schadevergoeding :

CP Sports kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.


Privacy :

De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van CP Sports . CP Sports verstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt


Toepasselijk recht :

Op alle rechtsbetrekkingen tussen CP Sports en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut of, indien CP Sports daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van CP Sports of de Klant. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

CP Sports
Kvk: 54907241
BTW: NL168249534B02
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2017 Wielerkleding | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel